- rynny aluminiowe

- rynny stalowe

O FIRMIE

Nasza firma na polskim rynku dzia??a od kilku lat, za to kadra pracownicza ma wieloletnie do??wiadczenie zdobyte w Stanach Zjednoczonych. Specjalizujemy si? w produkcji, jak i profesjonalnym monta??u rynien ci?g??ych (rynny ci?g??e,rynny ci?gnione) - system Englert, szczególnie aluminiowych. Dzia??amy na terenie ca??ego kraju, wykonujemy orynnowanie na domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektach sakralnych, halach przemys??owych, ró??nego rodzaju marketach i budynkach przedsi?biorstw. Ch?tnie podejmiemy wspó??prac? jako podwykonawcy.

Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? i do wspó??pracy.