- rynny aluminiowe

- rynny stalowe

Rynny w systemie ci?g??ym Englert, jako pierwsze zosta??y zastosowane w Stanach Zjednoczonych w latach 60-tych, system ten sprawdzi?? sie w stu procentach i zosta?? uznany za najlepszy system odwadniaj?cy. Na dzie?? dzisiejszy jest stosowany w wielu krajach takich jak:

 • Kanada
 • Wielka Brytania
 • Irlandia
 • Francja
 • Hiszpania
 • Rosja
 • Belgia
 • Grecja
 • RPA
 • Ukraina
 • Bia??oru??

a od kilku lat wypiera systemy PVC z Krajów Skandynawskich. Na polskim rynku to nowo???, ale coraz wi?ksza grupa ludzi przekonuje sie do rynien w systemie ci?g??ym, dlatego tez ciesz? sie one coraz wi?ksz? popularno??ci?. Zapewne pomaga w tym szereg zalet:

 • do produkcji rynien stosuje sie najwy??szej jako??ci blach? (stal, aluminium, tytanzink oraz mied??);
 • estetyczny wygl?d uzyskuje sie dzi?ki specjalnym kszta??tom rynny (gzyms ozdobny), który wkomponowuje sie w budynek oraz wieszaków mocowanych w ??rodku niewidocznych z do??u;
 • zarówno produkcja jak i monta?? odbywa sie na placu budowy, co minimalizuje praktycznie do zera mo??liwo??? uszkodzenia;
 • rynny docinane s? na odpowiedni? d??ugo???, co ogranicza jakiekolwiek odpady, a co najwa??niejsze eliminuje mo??liwo??? przecieków na ca??ej d??ugo??ci dachu;
 • nie wymagaj? ??adnej konserwacji (rynny aluminiowe oraz miedziane);
 • wysoka odporno??? na korozje i zasiarczenie (rynny aluminiowe oraz miedziane);
 • bardzo wytrzyma??a, nawet przy du??ym nawisie ??nie??nym rynna nie odkszta??ca si? i nie wygina; wysoka odporno??? na du??e ró??nice temperatur, kwa??ne deszcze oraz s??on? mg??? (rynny aluminiowe oraz miedziane);
 • ??atwy i szybki monta??; niski koszt systemu.