´╗┐ Rynny Aluminiowe typu Englert w systemie ci─?g??ym
- rynny aluminiowe

- rynny stalowe

Rynny w systemie ci─?g??ym Englert, jako pierwsze zosta??y zastosowane w Stanach Zjednoczonych w latach 60-tych, system ten sprawdzi?? sie w stu procentach i zosta?? uznany za najlepszy system odwadniaj─?cy. Na dzie?? dzisiejszy jest stosowany w wielu krajach takich jak:

 • Kanada
 • Wielka Brytania
 • Irlandia
 • Francja
 • Hiszpania
 • Rosja
 • Belgia
 • Grecja
 • RPA
 • Ukraina
 • Bia??oru??

a od kilku lat wypiera systemy PVC z Krajów Skandynawskich. Na polskim rynku to nowo??─?, ale coraz wi─?ksza grupa ludzi przekonuje sie do rynien w systemie ci─?g??ym, dlatego tez ciesz─? sie one coraz wi─?ksz─? popularno??ci─?. Zapewne pomaga w tym szereg zalet:

 • do produkcji rynien stosuje sie najwy??szej jako??ci blach─? (stal, aluminium, tytanzink oraz mied??);
 • estetyczny wygl─?d uzyskuje sie dzi─?ki specjalnym kszta??tom rynny (gzyms ozdobny), który wkomponowuje sie w budynek oraz wieszaków mocowanych w ??rodku niewidocznych z do??u;
 • zarówno produkcja jak i monta?? odbywa sie na placu budowy, co minimalizuje praktycznie do zera mo??liwo??─? uszkodzenia;
 • rynny docinane s─? na odpowiedni─? d??ugo??─?, co ogranicza jakiekolwiek odpady, a co najwa??niejsze eliminuje mo??liwo??─? przecieków na ca??ej d??ugo??ci dachu;
 • nie wymagaj─? ??adnej konserwacji (rynny aluminiowe oraz miedziane);
 • wysoka odporno??─? na korozje i zasiarczenie (rynny aluminiowe oraz miedziane);
 • bardzo wytrzyma??a, nawet przy du??ym nawisie ??nie??nym rynna nie odkszta??ca si─? i nie wygina; wysoka odporno??─? na du??e ró??nice temperatur, kwa??ne deszcze oraz s??on─? mg??─? (rynny aluminiowe oraz miedziane);
 • ??atwy i szybki monta??; niski koszt systemu.